ZASSV

Združenie autorizovaných spracovateľov starých vozidiel

Pravidelnou údržbou a starostlivosťou o vozidlo predchádzate jeho poškodeniu a teda aj vzniku odpadu. Toto je prax, ktorú pozná každý majitel‘ vozidla. Príde však čas, ked‘ každý výrobok skončí svoju životnosť a nakoniec sa dostane „na smetisko“. S vozidlami to nie je tak jednoduché. Staré vozidlo obsahuje množstvo nebezpečných látok ako napríklad olej, kyselina, chemické zlúčeniny obsiahnuté v tekutinách, ako napr. brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina, rozbušky airbagov, pyrotechnické rozbušky napínačov bezpečnostných pásov a pod. Preto je staré vozidlo zahrnuté do kategórie „nebezpečných odpadov“. Manipuláciu a likvidáciu starého vozidla podlá zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. môže vykonávat‘ len autorizovaný spracovatel‘ starých vozidiel. Po preskúšaní udel’uje autorizáciu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Povinnosťou držitelá starého vozidla je dopravit‘ staré vozidlo k autorizovanému spracovatelbvi alebo na zberné miesto.

Ako postupovať pri odovzdaní stareho vozidla na spracovanie?

Vozidlo doslúžilo a dälšie udržiavanie v stave spôsobilom na jazdu už nie je rentabilné. Vaše vozidlo sa stalo starým vozidlom. Prvý krok je výber miesta na odovzdanie. Môžete sa rozhodnúť pre autorizovaného spracovatel’a starých vozidiel alebo zberné miesto blízko vášho bydliska. Zoznam všetkých miest nájdete na našej stránke www.autorecycling.sk. Pokial‘ vozidlo nie je pojazdné, porad’te sa so spracovateľom. Viacerí spracovatelia disponujú odťahovým vozidlom pripraveným na tento účel.

Čo budete potrebovať pri odovzdaní starého vozidla?

  1. Osvedčenie o evidencii (prípadne Technický preukaz a
  2. Osvedčenie o evidencii), alebo Potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie (evidenčná karta vozidla)
    EC (ŠPZ)

Pre fyzické osoby

  • majitel‘ s dokladom totožnosti alebo splnomocnená osoba s overeným spinomocnením a s dokladom totožnosti. V prípade nežijúcich osôb Osvedčenie o dedičstve v ktorom je určená osoba, ktorá zdedila povinnosti pôvodného majitel’a a prítomnost tejto osoby s dokladom totožnosti (prípadne spinomocnená osoba s overeným spinomocnením).

Pre právnické osoby

  • výpis z Obchodného registra
  • štatutár právnickej osoby oprávnený konať s dokladom totožnosti alebo splnomocnená osoba s overeným spinomocnením a s dokladom totožnosti

Čo dostanete po odovzdaní starého vozidla?

Spracovateľ alebo zberné miesto zabezpečí, aby pri prevzatí starého vozidla boli údaje zaznamenané v informačnom systéme. Pokiaľ všetky údaje súhlasia s predloženými príde k trvalému vyradeniu starého vozidla automaticky. Po odovzdaní starého vozidla je pre posledného držiteľa vystavené potvrdenie o Prevzatí starého vozidla a potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie.

Ako postupovať pri vyradení vozidla z evidencie?

Pokiaľ neprebehlo vyradenie automaticky musíte zájsť na Dopravný inšpektorát prípadne klientske centrum, kde zodpovedný pracovník vyradí vozidlo z evidencie ručne, na základe vystaveného potvrdenia o Prevzatí starého vozidla autorizovaným spracovateľom.

Ďalšie kroky?

S písomným potvrdením o vyradení vozidla z evidencie je potrebné informovať:

  • poisťovňu a žiadať o ukončenie povinného zmluvného poistenia, prípadne aj havarijného poistenia a preplatenia nespotrebovaného poistného.
  • v prípade právnických osôb podľa zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel ak daňovnkovi zanikla daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel , daňovník nie je povinný túto skutočnosť oznamovať miestne príslušnému DÚ. Zánik daňovej povinnosti daňovník uvedie v daňovom priznaní pri jeho podaní po ukončení zdaňovacieho obdobia.
Návrat hore